Czym jest zarządzanie projektami? Najlepsze praktyki i metody wdrożeniowe

Czym jest zarządzanie projektami? Najlepsze praktyki i metody wdrożeniowe

Zarządzanie projektem to określony zbiór czynności, które wykonujemy w celu osiągnięcia w skończonym czasie założonych celów głównych i pośrednich. W ramach zarządzania projektem inicjujemy, planujemy, harmonogramujemy, budżetujemy i kontrolujemy wszystkie zadania niezbędne do osiągnięcia celu.

PRINCE2 – metodyka uniwersalna

PRINCE2 to metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Największym wyróżnikiem PRINCE2 jest jej uniwersalność i skalowalność. Możemy ją stosować niezależnie od branży, rozmiaru organizacji i skali projektu. Z punktu widzenia metodyki PRINCE2 projekt to tymczasowa organizacja powołana do wytworzenia niepowtarzalnych i wcześniej określonych wyników i produktów w przyjętym wcześniej czasie i przy wykorzystaniu określonych zasobów materialnych i niematerialnych.

 

AGILE – Programowanie zwinne

Agile software development, czyli zwinny rozwój oprogramowania, programowanie zwinne. Jest grupą metodyk używanych przy wytwarzaniu oprogramowania opartego na programowaniu iteracyjno-przyrostowym. Najważniejszym założeniem AGILE jest teza, że wymagania klienta/odbiorcy często ewoluują w czasie trwania projektu. Oznacza to, że metodyka AGILE zakłada stałą współpracę z klientem na każdym etapie rozwoju oprogramowania.

 

SCRUM – iteracja i przyrost

SCRUM to specjalny przypadek programowania zwinnego, opisanego w manifeście AGILE. W tej metodyce prowadzenie projektu rozwoju oprogramowania podzielone jest na mniejsze, trwające maksymalnie jeden miesiąc kalendarzowy iteracje, które zwane są Sprintami. Po każdym zakończonym Sprincie zespół projektowy dostarcza działającą wersję oprogramowania poszerzoną o nowe lub zmienione zgodnie z nowymi wymaganiami klienta funkcjonalności. Metodologia SCRUM może znaleźć również zastosowanie w innych dziedzinach i branżach niż informatyka i rozwój oprogramowania, chociaż na tym właśnie poletku najczęściej się ją wykorzystuje.

 

Ekstremalne zarządzanie projektem – kiedy nic nie wiemy

Podejście ekstremalne stosujemy wówczas, gdy nie znamy ani celu projektu, ani nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić jego planu. O projektach ekstremalnych mówimy najczęściej w kontekście projektów rozwojowo-badawczych. Naukowcy prowadzący analizy i eksperymenty często nie są w stanie przewidzieć ich wyników, terminu zakończenia oraz możliwych reperkusji. Z punktu widzenia pobocznego obserwatora taki projekt jest chaosem. Tak naprawdę jednak kierownik projektu na co dzień spotyka się z zespołem i w zależności od szeregu czynników na nowo wyznacza cele i zadania, tak by jak najlepiej wykorzystać zasoby i zmaksymalizować efekty. 

Poleć artykuł

Komentarze