Leasing a prawo

Leasing a prawo

Jak leasing funkcjonuje w polskim systemie prawnym?

W polskim prawodawstwie wszelkie warunki umów zawieranych przy finansowaniu przedmiotu leasingiem reguluje Kodeks cywilny w artykule 709 ust. 1 do 709 ust. 18. Wstępny artykuł tej regulacji mówi, że :

„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.”

Artykuł 45 Kodeksu cywilnego „rzeczami” określa jedynie przedmioty materialne. Jest to pojęcie znacznie bardziej ograniczone niż tak zwane „dobra materialne” określone przez ekonomistów. Przyjmując więc, że cechą przedmiotu leasingu musi być materialny charakter, przedmiotem leasingu nie można uczynić na przykład cieczy, zwierząt w stanie wolnym, dóbr intelektualnych i osobistych, pieniędzy, papierów wartościowych czy praw majątkowych.

Bardzo istotnym punktem jest artykuł 709 ust, 2, który mówi o tym, że umowa leasingu musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Po raz pierwszy w polskim prawie definicja umowy leasingu zostaje zapisana w ustawie z dnia 26 lipca 2000 roku (D.U. Nr 74 z 2000r.,poz. 857).

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na stronę GO-leasing Pytania i Odpowiedzi

Ustawą, która określiła leasing podatkowo i uspójniła tę kwestię pomiędzy Kodeksem cywilnym a ustawami podatkowymi była nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, wprowadzona dnia 1 października 2001 roku.

 Bardzo ważną regulacją jest wprowadzenie ogólnej i szerokiej definicji pojęcia „umowa leasingu”. Stworzono ją głównie dla celów podatkowych. Definicja przedstawia się następująco :

„Przez umowę leasingu w ustawie rozumie się umowę nazwaną w Kodeksie Cywilnym, a także inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje do odpłatnego używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty”.

Najważniejszym artykułem zawartym w Kodeksie cywilnym jest artykuł 709 ust. 18, który mówi:

„Do umowy, przez którą jedna strona zobowiązuje się oddać rzecz stanowiącą jej własność do używania albo do używania i pobierania pożytków drugiej stronie, a druga strona zobowiązuje się zapłacić właścicielowi rzeczy w umówionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wartości rzeczy w chwili zawarcia tej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego tytułu.”

 

USTAWA O RACHUNKOWOŚCI 2017

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) w artykule 3 ust. 4 mówi, że w przypadku przyjęcia do użytku obcych środków trwałych na mocy umowy, zgodnie z którą finansujący oddaje korzystającemu środki trwałe lub wartości niematerialne do odpłatnego używania, środki te zalicza się do aktywów trwałych korzystającego.

Poleć artykuł

Komentarze