Od czego można odliczyć VAT w firmie?

Od czego można odliczyć VAT w firmie?

Każdy przedsiębiorca będący płatnikiem VAT może odliczyć go przy nabywaniu towarów i usług związanych z prowadzona działalnością.

Odliczaniu podlegają zarówno kwoty związane bezpośrednio z obsługą firmy (od nabycia towaru czy usług, sprzedawanych dalej jako własne na zasadzie podwykonawstwa), jak i pośrednio - np. zakup samochodu, wykorzystywanego do celów promocyjnych, reklamowych czy administracyjnych. Prawo odliczenia podatku VAT nie obejmuje firm wykonujących czynności nieopodatkowane lub takich, dla których miejscem świadczenia jest terytorium innego kraju niż Polski. Od reguł tych istnieją wyjątki, gdyż przedsiębiorcy mogą odliczyć VAT w transakcjach z podmiotami zagranicznymi, gdyby było to możliwe na terytorium kraju, oraz dysponują niezbędnymi dokumentami, z których wynika związek odliczenia podatku z dokonanymi czynnościami.

Możliwe jest stosowanie odliczeń podatku zarówno w przypadku, gdy istnieje związek wydatku z czynnością opodatkowaną stawką podstawową (22,23%), jak również stawką obniżoną (8,7,5%) lub z działalnością opodatkowaną stawką 0%.  Odpowiednio możliwe jest odliczanie podatku według stawki 23% od czynności opodatkowanych stawką obniżoną (np. 8%), jak również sytuacja odwrotna – odliczanie wydatku opodatkowanego według stawki obniżonej od czynności prowadzonych według stawki podstawowej 23%.

Prawo odliczania podatku VAT nie przysługuje podatnikom świadczącym usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 4%, stosujący opodatkowanie marżą, czy rolnikom ryczałtowym lub przy usługach turystyki.

Istnieją także wyjątki, które pozwalają odliczać VAT przy czynnościach, które standardowo nie pozwalają na odliczenie podatku. Należy do nich:

  • prowadzenie dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli VAT od importowanych lub nabytych towarów i usług mógłby być odliczony, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami,
  • nabywane towary i usługi dotyczą czynności nieodpłatnej dostawy towarów, uznawanej za odpłatną, ale do której nie stosuje się naliczania VAT (prezenty o małej wartości, próbki), o której mowa w art. 7 ust. 3-7 ustawy o VAT (mimo uchylenia przepisu 86 ust. 8 pkt 2 VATU prawo odliczenia przysługuje nadal, na zasadach ogólnych),
  • nabywane towary lub usługi są związane z dostawą zwolnioną z podatku (stawka ZW) w związku z ich nieodpłatnym przekazaniem (nie tylko przez producenta ale np. przez restauracje, punkty gastronomiczne, itp.), a przedmiotem przekazania są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje,
  • jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-41 ustawy o VAT, wykonywanych na terytorium kraju (czyli faktyczne wykonanie czynności ma miejsce w Polsce), w przypadku gdy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b (pomiędzy przedsiębiorcami) lub art. 28l (niektóre czynności na rzecz podmiotów nie będących podatnikami, mający siedzibę poza krajami Unii Europejskiej) jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi (ale już nie nabywane towary) dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Istnieją przypadki, w których nie można odliczać podatku VAT mimo tego, że czynność jest wykonywana w celach opodatkowanych oraz jej miejsce znajduje się na terytorium kraju. Związane są one głównie z niewłaściwą dokumentacją dotyczącą przeprowadzonych transakcji.

Poleć artykuł

Komentarze