Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - o czym musisz pamiętać?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - o czym musisz pamiętać?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to czasami jedyna szansa na pozbycie się długów. To możliwość dla tych osób, które z przyczyn niezależnych od siebie wpadły w kłopoty finansowe i nie potrafią poradzić sobie z nimi samodzielnie. Oto kilka faktów, o których musisz wiedzieć!

Fakt 1 - kiedy możesz wystąpić z wnioskiem?

Z takim wnioskiem może zgłosić się każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Upadłości nie może jednak ogłosić:

 • osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne,

 • osoba, która nie dysponuje żadnym majątkiem - to właśnie majątek osoby składającej wniosek do sądu posłużyć ma do jego oddłużenia lub przynajmniej pokrycia kosztów postępowania sądowego. Jeśli konsument nie posiada żadnych wartościowych ruchomości lub nieruchomości, taka opcja pozostaje całkowicie poza jego zasięgiem.

 

Fakt 2 - kto może złożyć wniosek i gdzie należy go skierować?

Wniosek może złożyć jedynie sam dłużnik. Wierzyciel nie ma takiego prawa z wyjątkiem dwóch przypadków:

 • dłużnik prowadził działalność gospodarczą, a od chwili wykreślenia go z rejestru przedsiębiorców nie upłynął jeszcze rok,

 • dłużnik prowadził niezarejestrowaną działalność gospodarczą.

Osoba zadłużona, która planuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej, powinna spisać wniosek, w którym zawrze następujące informacje:

 • wysokość zadłużenia,

 • nazwy wierzycieli,

 • przyczynę niewypłacalności.

Należy tu wspomnieć o jednym z najważniejszych kryteriów, jakie decydują o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku przez sędziego - dłużnik popadł w kłopoty finansowe w wyniku zdarzeń losowych, a nie wskutek swojego umyślnego postępowania. Przez zdarzenia losowe rozumie się nagłą utratę pracy, chorobę, wypadek. Odrzucony zostanie wniosek dłużnika, który zaciągał kolejne zobowiązania finansowe, będąc już niewypłacalnym, a także jeśli został zwolniony z pracy dyscyplinarnie lub też rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za porozumieniem stron.

Wniosek należy kierować należy do sądu rejonowego właściwego miejscu zamieszkania dłużnika.

 

Fakt 3 - jak często można składać wniosek?

Z takim wnioskiem można występować nie częściej niż jeden raz na 10 lat.

 

Fakt 4 - kiedy sąd może oddalić wniosek?

Wniosek dłużnika może zostać odrzucony w określonych okolicznościach. Nastąpi to, jeśli w ciągu dziesięciu lat przed złożeniem wniosku:

 • wobec dłużnika prowadzone było postępowanie, w wyniku którego umorzona została całość lub część zadłużenia;

 • prowadzone było postępowanie, w którym niezaspokojone zostały żądania wszystkich wierzycieli, a osoba ta nie wywiązała się ze swoich zobowiązań;

 • dłużnik został uznany prawomocnym wyrokiem sądu za winnego pokrzywdzenia wierzycieli;

 • wcześniej prowadzone postępowanie  zostało umorzone z przyczyn innych niż na solidarną prośbę wszystkich wierzycieli.

 

Fakt 5 - które składniki majątku zostaną zlicytowane?

Dłużnik musi liczyć się z tym, że jego wartościowy majątek zostanie zlicytowany, aby zaspokoić żądania jak największej ilości wierzycieli. Dotyczy to domu, mieszkania, działki, samochodu czy innych wartościowych ruchomości i nieruchomości. Nie trzeba jednak obawiać się utraty całego dobytku - prawo upadłościowe określa katalog przedmiotów i dóbr, które nie podlegają zajęciu i licytacji, a które konieczne są do utrzymania podstaw egzystencji dłużnika i jego rodziny.

 

Fakt 6 - jak jest ustalany plan spłat?

Po zlicytowaniu majątku dłużnika sędzia ustala plan spłat należności, które nie zostały jeszcze zaspokojone. Nie oznacza to jednak, że składająca wniosek osoba będzie musiała oddawać całość swoich zarobków na poczet długu. Sąd bierze pod uwagę jej możliwości zarobkowe oraz potrzeby.

 

Upadłość konsumencka jest szansą na spłacenie długów dla osób, które popadły w nie w wyniku niezawinionych zdarzeń losowych. Jeśli bierzesz pod uwagę złożenie wniosku, pamiętaj o naszych poradach.

Poleć artykuł

Komentarze