Ryczałt: warunki i opłaty

Ryczałt: warunki i opłaty

Ryczałt podatkowy to jedna z najpopularniejszych form rozliczeń dla prowadzących działalność gospodarczą. Jednak nie każdy może z niej skorzystać i nie każdemu się ona opłaca.

Główną zaletą opłacania ryczałtu od przychodów jest brak konieczności prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, a jedynie ewidencji przychodów, środków trwałych i wartości niematerialnych. Ryczałty najkorzystniejsze są dla właścicieli małych pozarolniczych przedsiębiorstw, które w poprzednim roku podatkowym uzyskały przychody nie wyższe, niż 150000 euro. Dodatkowo, z grona uprawnionych do płacenia ryczałtu podatników, wykluczeni są ci, którzy:

 • prowadzą: aptekę, lombard, kantor, działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • udzielają pożyczek pod zastaw,
 • wytwarzają wyroby opodatko­wane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elek­trycznej z odnawialnych źró­deł energii),
 • wykonują wolne zawody (z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, tech­nika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłuma­cza oraz nauczyciela w zakre­sie świadczenia usług edu­kacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
 • wykonują usługi wymie­nione w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią­ganych przez osoby fizyczne (m.in. reklamowe, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych),
 • rozpoczynają działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

 

Podatek ryczałtowy odprowadza się od przychodów, czyli wpływów, nie pomniejszonych o żadne koszty działalności. Skala stawek jest dość zróżnicowana i zależna od wykonywanej profesji.

20-procentowa stawka ryczałtowa:

 • lekarze, stomatolo­dzy, lekarze weterynarii,
 • technicy dentystyczni,
 • położne, pie­lęgniarki,
 • tłumacze,
 • nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyj­nych polegających na udzie­laniu lekcji na godziny.

 

17-procentowa stawka ryczałtowa:

a) dla świadczących usługi:

 • parkingowe,
 • hotelarskie,
 • w zakresie oprogra­mowania,
 • fotograficzne,

b) zajmujących się:

 • reprodukcją komputerowych nośników informacji,
 • doradztwem w zakresie sprzę­tu komputerowego,
 • obsługą centrali radio-taxi,

c) pośredniczących w:

 • w handlu hur­towym,
 • w sprzedaży hurtowej po­jazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich,
 • w sprzedaży motocykli oraz części i akce­soriów do nich,
 • organizacji wyjazdów turystycznych.

 

8,5-procentowa stawka ryczałtowa

8,5-procentowa stawka ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy działalności:

 • usługowych, w tym gastronomicznych w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powy­żej 1,5 proc. alkoholu (z wy­jątkiem wymienionej niżej jako objętej stawką 5,5 proc. lub 3 proc.),
 • polegających na wy­twarzaniu przedmiotów (wy­robów) z materiału powierzo­nego przez zamawiającego.

Tą stawką ryczałtową objęte są także wszystkie przychody z:

 • prowizji uzyskanej przez ko­misanta ze sprzedaży na pod­stawie umowy komisu,
 • prowizji uzyskanej przez kol­portera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 • najmu, podnaj­mu, dzierżawy, poddzierżawy składników majątku związa­nych z działalnością gospo­darczą oraz otrzymane od­szkodowania za szkody doty­czące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • wypożyczania artykułów użyt­ku osobistego i domowego.

Pod 8,5-procentową stawkę ryczałtową podlegają również usługi:

 • konserwacji i naprawy ma­szyn biurowych, księgują­cych i liczących,
 • prowadzenia przed­szkoli,
 • zwalczanie pożarów i zapo­biegania pożarom,
 • związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi.

 

5,5-procentowa stawka ryczałtowa

5,5-procentową stawką od przychodów ewidencjonowanych objęte są:

 • przychody z prowadzenia działalności wytwórczej,
 • przychody z robót budowlanych lub z przewozu ładun­ków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Tą stawką ryczałtową objęte są także prowizje z działalności han­dlowej w zakresie sprzedaży:

 • jednorazowych biletów ko­munikacji miejskiej,
 • znaczków do biletów miesięcz­nych,
 • znaków opłaty skarbo­wej,
 • znaczków pocztowych,
 • żetonów i kart magnetycz­nych do automatów.

 

3-procentowa stawka ryczałtowa

Ryczałtową stawką 3-procentową objęte są wszystkie przychody z:

 • działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu,
 • działalności usługowych w za­kresie handlu (sprzedaż naby­tych produktów i towarów),
 • działalności rybaków mor­skich i zalewowych w zakre­sie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz rezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 • odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (poza nierucho­mościami, które są opodatko­wane podatkiem 10 proc),
 • usług związanych z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych).

 

Odpowiednią deklarację składa się we właściwym urzędzie skarbowym w dniu rozpoczęcia działalności lub - w przypadku zmiany formy opodatkowania - na początku następnego okresu rozliczeniowego.

Poleć artykuł

Komentarze